تفاوت موتورهای ذغالی و دینامی

تفاوت موتورهای ذغالی و دینامی

موتورهای دینامی(Induction Motors) با استفاده از میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط استاتور(stator)، می چرخند. موتورهای دینامی عمر بیشتری دارند و به خاطر استفاده از پلاتین لرزش و صدای کمتری دارند. در مقابل موتورهای ذغالی(Universal Motors)، میدان دوار توسط دو عضو آرمیچر و بالشتک ایجاد می شود که هر دو سیم بندی شده هستند. موتورهای ذغالی به دلیل استفاده از ذغال لرزش و صدای بیشتری دارند، و استفاده از ذغال باعث ایجاد جرقه خواهد شد، که این جرقه ها عمر کلی موتور را کاهش می دهند. در موتورهای دینامی میدان مغناطیسی در استاتور و روتور ایجاد می شود و در موتورهای ذغالی، میدان مغناطیسی دوار حول هسته اصلی شکل می گیرد. دانشنامه

در