پین کلاچ

پین کلاچ

سیستمی است که بیشتر در بکس های بادی پیاده سازی شده و باعث تولید قدرت یکنواخت و عملکرد سرعتی در این دستگاه می گردد. دانشنامه

پین کلاچ

منبع: ابزار مارت

در