قابلیت تنظیم فشار خروجی در کمپرسور فندکی چیست؟

  • دانشنامه
  • قابلیت تنظیم فشار خروجی در کمپرسور فندکی چیست؟

قابلیت تنظیم فشار خروجی در کمپرسور فندکی چیست؟

تنظیم فشار خروجی در اغلب کمپرسورهای فندکی یک صفحه دیجیتال وجود دارد که میزان فشار خروجی را نشان می دهد، این بدین گونه است که با دو دکمه مثبت و منفی می توان این فشار را در محدوده فشار کاری کمپرسور فندکی تغییر داد. دانشنامه

در