کارکرد پیوسته چیست؟

کارکرد پیوسته چیست؟

منظور کارکرد پیوسته، مدت زمانی است که دستگاه می تواند بدون اتصال مجدد به منبع انرژی بیرونی، فعالیت کند. برای مثال کارکرد پیوسته برای یک جاروی شارژی، مدت زمانی است که دستگاه با باتری فول شارژ، بدون توقف، می تواند فعالیت کند. برای یک موتور برق بنزینی، کارکرد پیوسته، مدت زمانی است که دستگاه می تواند با باک پُر، مستمر به فعالیت ادامه دهد تا باک آن خالی شود. دانشنامه

در