کوپلر چیست

کوپلر چیست

کوپلر (وصله ی مکانیکی) قطعه ای است که بین موتور و کمپرسور قرار می گیرد و نیروی محرکه موتور را به واحد مورد نظر انتقال می دهد. در بعضی از کمپرسورهای باد که دو خروجی دارند دو کوپلر هم وجود دارد. دانشنامه

در