کلاچ (ترمز) ایمنی چیست؟

کلاچ (ترمز) ایمنی چیست؟

این قابلیت زمانی به کار می آید که تیغه یا مته ی دستگاه درون کار گیر کند و دستگاه قدرت چرخاندن آن را نداشته باشد. در این هنگام دستگاه به صورت هوشمند برق را قطع کرده و خاموش می شود. بدین ترتیب از آسیب دیدن موتور الکترونیکی و سیم پیچ آن جلوگیری می شود.دانشنامه

در