لانس (لنس) کارواش چیست؟

لانس (لنس) کارواش چیست؟

لانس (لنس)

به بخش انتهایی لوله خروجی کارواش لانس میگویند. این بخش از بعد از تفنگ کارواش شروع می شود. لانس ها بر اساس طول و نوع سری ای که دارند تقسیم بندی می شوند. در کارواش های با فشار پایین تر مخزنی بین لانس و تفنگ دستگاه قرار می گیرد که وظیفه ی تامین کف برای شتشو را ایفا می کند. در انواع دیگر کارواش که مخزن مایع شوینده پشت دستگاه قرار میگیرد لانس وظیفه ی تنظیم اینکه دستگاه از مخزن مایع شستشو مکش کند یا نه. به طوریکه این لانس ها دو حالت پرفشار و کم فشار دارند. در حالت پر فشار آب از دستگاه به آنها انتقال پیدا میکند و در حالت کم فشار مایع شستشو با آب ترکیب شده و از لانس خارج میگردد. دانشنامه

 

در