منظور از سرعت در حال بی باری چیست؟

  • دانشنامه
  • منظور از سرعت در حال بی باری چیست؟

منظور از سرعت در حال بی باری چیست؟

حداکثر تعداد دوری که دستگاه به صورت آزاد می تواند در مدت یک دقیقه بچرخد را سرعت در حال بی باری می گویند. هر چه این سرعت بیشتر باشد نشان دهنده چالاکی بیشتر دستگاه است. در مواردی که این پارامتر به صورت بازه ای بیان می شود (به طور مثال: ۰-۴۰۰۰ دور در دقیقه) منظور این است که این دستگاه امکان کنترل سرعت دارد. در مورد دستگاه های گیربکسی که ۲ یا چند حالته اند، این پارامتر به صورت چند پارامتر بازه ای یا غیر بازه ای بیان می شوند. به طور مثال:

  • ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ دور در دقیقه (دستگاه گیربکسی ۲ حالته بدون امکان کنترل سرعت الکترونیک)

یا

  • ۰-۴۰۰۰ و۰-۲۰۰۰ دور در دقیقه (دستگاه گیربکسی ۲ حالته با امکان کنترل سرعت الکترونیک)
در