نکات استفاده از حرکت پاندولی تیغه اره عمود بر

  • دانشنامه
  • نکات استفاده از حرکت پاندولی تیغه اره عمود بر

نکات استفاده از حرکت پاندولی تیغه اره عمود بر

حرکت پاندولی تیغه ی اره ی عمود بر، بسیار به افزایش سرعت برش کمک می کند، ولی از طرفی دیگر قدری تمیزی برش را کاهش می دهد. توصیه میکنیم بر طبق جدول زیر، در مواقع مختلف از میزان حرکت پاندولی متناسب استفاده نمائید: دانشنامه

نکات استفاده از حرکت پاندولی تیغه اره عمود بر

در