دامنه و خطای متر لیزری

دامنه و خطای متر لیزری

دامنه: همان میزان متراژی است که دستگاه می تواند اندازه گیری نماید.بطور مثال وقتی دامنه دستگاه ۵-۲۰ متر است، یعنی دستگاه قادر است از ۵متری خود تا ۲۰ متری خود را اندازه گیری نماید.
خطای اندازه گیری: حداکثر میزان انحراف اندازه گیری.بطور مثال وقتی دامنه دستگاه ۲۰ متر و خطای اندازه گیری دستگاه +و- ۲میلیمتر است یعنی ممکن است این دستگاه این طول ۲۰ متری را ۱۹.۹۸متر یا ۲۰.۰۲ متر اندازه گیری کند. دانشنامه

دامنه و خطای متر لیزری

در