انواع الکترود

انواع الکترود جوشکاری از لحاظ جنس مفتول:

الکترود با مفتول فولاد زنگ نزن

الکترود با مفتول فولاد کم کربن

الکترود با مفتول نیکلی

الکترود جوشکاری با مفتول آلومینیومی

انواع الکترود جوشکاری از نظر پوشش فلاکس:

الکترود جوشکاری با پوشش قلیایی

الکترود رتیلی

الکترود جوشکاری رتیلی با پودر آهن

الکترود سلولوزی

انواع الکترود جوشکاری از لحاظ ضخامت پوشش:

الکترود جوشکاری با پوشش تازک

الکترود جوشکاری با پوشش متوسط

الکترود جوشکاری با پوشش ضخیم

الکترود جوشکاری با پوشش خیلی ضخیم

دانشنامه

انواع الکترود

در