سیستم کنترل الکتریکی ولتاژ متغیر (Variable Voltage)

  • دانشنامه
  • سیستم کنترل الکتریکی ولتاژ متغیر (Variable Voltage)

سیستم کنترل الکتریکی ولتاژ متغیر (Variable Voltage)

مشخصه سیستم کنترل الکتریکی ولتاژ متغیر به این صورت است که این سیستم با استفاده از سنسور جریان باتری تمام میزان مصرف انرژی دستگاه کنترل می‌کند. این کار موجب میشود که ترازیستور میزان انرژی کافی را برای کل قسمت های سیستم که در حال کار هستند  را تامین کند. دانشنامه

منبع : Variable Voltage

در