حداکثر مقدار دبی آب در کارواشها

حداکثر مقدار دبی آب در کارواشها به چه معناست؟

حداکثر مقدار دبی آب در کارواشها – به حداکثر میزان آبی که یک دستگاه کارواش در دقیقه می تواند از خود خروجی بدهد، دبی آب می گویند. واحد دبی در کارواش ها لیتر در دقیقه است و در کنار پارامتر فشار آب، یکی از پارامترهای مهم در کارواش هاست و هر چه عدد بزرگتری باشد، نشاندهنده قدرت بالاتر دستگاه است. دانشنامه

حداکثر مقدار دبی آب در کارواشها

در